Maatregelen bij ouderverstoting (2)

Recente uitspraken bij ouderverstoting

Lees de rest van dit bericht

Advertenties

Uitspraken Smaad en Laster (2)

Het lijkt vaak erg lastig om een eerlijke uitspraak te krijgen als je te maken krijgt met een tegenwerkende ex die allerlei roddel over je verspreidt.

Daarom hier een lijstje met wat uitspraken. Lees de rest van dit bericht

Loze belofte: Voortgezet ouderschap

Tot vandaag was ik nog steeds in de naïeve veronderstelling dat de wet van 2009 ‘voortgezet ouderschap’ werkelijk bedoeld was contact met beide ouders te bevorderen. Het tegenovergestelde blijkt het geval.

Een belangrijke speler bij deze wet is de oud-rechter mw. Quik-Schuijt die zich bij de SP gevoegd had, waar we ook Nina Kooiman, oud gezinsvoogd, vinden. Beide dames heb ik altijd al dubieus gevonden.

Lees de rest van dit bericht

Jeugdzorg: hoofdelijk aansprakelijk bij voogdij

In de wet over voogdij is een interessant artikel te vinden. Als je geen ouderlijk gezag meer hebt en Jeugdzorg draagt de voogdij, dan zijn de bestuurders hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk…

Lees de rest van dit bericht

Opgepakt vanwege je kind

Als je je kind bijv. hebt laten weglopen of je werkt niet voldoende mee kan het zijn dat je wordt opgepakt door de politie.

Lees de rest van dit bericht

Weglopen en onderduiken

Een kind mag weglopen!

Als het kind zelf wegloopt en om jouw hulp vraagt is dat geen onttrekking! Je bent zelfs verplicht om een kind dat om hulp vraagt, onderdak te bieden of te regelen.

Lees de rest van dit bericht

Vraag geen gezamenlijk gezag

Vragen om gezamenlijk gezag bij vechtscheiding is juridisch niet mogelijk….

Lees de rest van dit bericht

ERVM 6: Recht op eerlijk proces

ERVM Artikel 6. Recht op een eerlijk proces

 1. Bij het vaststellen van zijn burgerlijke rechten en verplichtingen of bij het bepalen van de gegrondheid van een tegen hem ingestelde vervolging heeft een ieder recht op een eerlijke en openbare behandeling van zijn zaak, binnen een redelijke termijn, door een onafhankelijk en onpartijdig gerecht dat bij de wet is ingesteld. De uitspraak moet in het openbaar worden gewezen maar de toegang tot de rechtszaal kan aan de pers en het publiek worden ontzegd, gedurende de gehele terechtzitting of een deel daarvan, in het belang van de goede zeden, van de openbare orde of nationale veiligheid in een democratische samenleving, wanneer de belangen van minderjarigen of de bescherming van het privé leven van procespartijen dit eisen of, in die mate als door de rechter onder bijzondere omstandigheden strikt noodzakelijk wordt geoordeeld, wanneer de openbaarheid de belangen van een behoorlijke rechtspleging zou schaden.
 2. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, wordt voor onschuldig gehouden totdat zijn schuld in rechte is komen vast te staan.
 3. Een ieder tegen wie een vervolging is ingesteld, heeft in het bijzonder de volgende rechten:
  1. onverwijld, in een taal die hij verstaat en in bijzonderheden, op de hoogte te worden gesteld van de aard en de reden van de tegen hem ingebrachte beschuldiging;
  2. te beschikken over de tijd en faciliteiten die nodig zijn voor de voorbereiding van zijn verdediging;
  3. zich zelf te verdedigen of daarbij de bijstand te hebben van een raadsman naar eigen keuze of, indien hij niet over voldoende middelen beschikt om een raadsman te bekostigen, kosteloos door een toegevoegd advocaat te kunnen worden bijgestaan, indien de belangen van een behoorlijke rechtspleging dit eisen;

  Zie: Wikipedia ERVM Art. 6

Wat is er voor nodig om dit grondrecht ook te laten gelden in jeugdzorg en familiezaken?

Cassatie: omgangsrecht

In januari 2014 heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over de inspanningsverplichting van de rechter bij een problematische bezoekregeling. Het komt steeds meer voor dat een ouder de kinderen naar zich toetrekt en de omgang met de andere ouder tegenwerkt.

Eindelijk is er nu een uitspraak die rechters verplicht om alle mogelijkheden in te zetten om de omgang toch op gang te brengen. Voor de belangrijke citaten zie “Vergaande rechterlijke verantwoordelijkheid bij bevordering omgangsregeling” op de cassatieblog.

Lees de rest van dit bericht

Jeugdwet: memorie december 2013

Bron: Memorie van Antwoord december 2013

Lees de rest van dit bericht